Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 408 wiadomości z wszystkich 408 dla zadanych warunków:

Podręcznik o zamówieniach publicznych

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta dot. zamówień publicznych Jest to poradnik dla wszystkich planujących zawieranie umów, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych i do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

2018-06-07
| kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: Prawo i dokumenty

Rozmowy z przedsiębiorcami

25 maja w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie adresowane do przedsiębiorców subregionu centralnego.

2018-05-28
| kategorie: Wydarzenia

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych w związku z zakończoną procedurą odwoławczą

22 maja 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów w związku z zakończoną procedurą odwoławczą dla konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16.
W ramach procedury odwoławczej ponownej ocenie merytorycznej podlegał jeden wniosek, który Komisja Oceny Projektów odrzuciła z powodu niespełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych (zerojedynkowych) oraz nieosiągnięcia wymaganego minimum punktowego w poszczególnych częściach karty oceny.

Poniżej zamieszczamy imienną listę członków KOP.

2018-05-23
| kategorie: Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Wytycznych w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020

Aktualizacja Wytycznych w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 zawiera zmiany, które stanowią konsekwencję wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1475).

2018-05-16
| kategorie: Prawo i dokumenty

Szkolenie nt. wspierania rozwoju firmy z wykorzystaniem funduszy unijnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Regionie zapraszają na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców poświęcone możliwościom pozyskania środków finansowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2018-05-14
| kategorie: Szkolenia i konferencje | tagi: szkolenia i konferencje

Działalność nierejestrowana a Podmiotowy System Finansowania

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, wprowadzająca m.in. możliwość prowadzenia działalności poza rejestrem CEIDG (zwanej działalnością nierejestrowaną lub nieewidencjonowaną).

2018-05-08

Wielkie święto Funduszy Europejskich

Weekend 11-13 maja odbędzie się w całej Polsce pod znakiem świętowania naszej obecności w UE i korzyści stąd płynących – czyli piątej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

W województwie śląskim czeka na nas wiele atrakcji:

2018-05-04
| kategorie: Wydarzenia
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś