Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-02-22 [00:00:00] do 2016-03-18 [12:00:00]
Oś priorytetowa
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie
11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
90,00 %
Budżet naboru [PLN]
58 333 306,43

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, obejmujące następujące typy operacji:

 1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego;
 2. Kursy umiejętności zawodowych;
 3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych – możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi;
 4. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 5. Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych;
 6. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia
  i kwalifikacji zawodowych;
 7. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole prowadzącej kształcenie dla dorosłych i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych warunków kształcenia zawodu- możliwy do realizacji wyłącznie z typami operacji od 1-6.;
 8. Poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie dla dorosłych i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu.
 9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego, a także podejmujących działania w zakresie poradnictwa edukacyjno - zawodowego i informacji zawodowej poprzez:
 1. a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
 2. b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU.

CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU będą tworzone w branżach kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej, w branżach, w których na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, w branżach szybkiego wzrostu lub w tzw. inteligentnych specjalizacjach. Typ wsparcia możliwy do realizacji w powiązaniu z co najmniej jednym typem 1-6.

* inne zespoły realizujące zdania - to placówki kształcenia ustawicznego (CKU), placówki kształcenia praktycznego (CKP), ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty prowadzące lub zamierzające rozpocząć kształcenie osób dorosłych – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)[1], w tym:

 • Szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie dla dorosłych i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
 • Placówki kształcenia ustawicznego;
 • Placówki kształcenia praktycznego;
 • Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzące kształcenie dla dorosłych;
 • Organy prowadzące szkół i placówek objętych katalogiem beneficjentów;
 • Pracodawcy /przedsiębiorcy/uczelnie
 • Zrzeszenia i stowarzyszenia rzemieślnicze i zawodowe
 • Podmioty wskazane w art. 62 a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 3a – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”).

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia stanowią:

 • Osoby dorosłe, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach; [2]
 • Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły prowadzące kształcenie dla dorosłych, szkoły policealne;
 • Partnerzy społeczno – gospodarczy;
 • Nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych
  i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu[3];
 • Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia wyłącznie w przypadku realizacji typów projektów nr 5,8 i 9.

Kwota przeznaczona na konkurs w ramach Działania 11.3 RPO WSL 2014-2020 wynosi 64 814 784,93 PLN[4] tj. 15 286 505,88 Euro, w tym maksymalna kwota dofinansowania ze środków UE i środków budżetu państwa - 58 333 306,43 PLN.

Liczba osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektów dofinansowanych w niniejszym konkursie wynosi 2722. Aby umożliwić objęcie wsparciem zakładanej liczby osób przy alokacji w tej wysokości należy przyjąć, że średni koszt wsparcia jednego uczestnika projektu wynosi 23 811,46 PLN.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice) zwany dalej Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) w ramach planowanej alokacji tworzy rezerwę finansową w wysokości 5% wartości wskazanej alokacji (tj. 2 916 665,32 PLN) z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców.

Minimalna wartość projektu w konkursie wynosi 1 000 000 PLN.

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 90%. Poziom wkładu własnego wynosi 10%.

Nabór przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Termin, miejsce oraz forma składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 22 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r., do godziny 12:00:00 Wnioski złożone po upływie terminu naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia (decyduje data i godzina złożenia wniosku).

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego (Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – EFS - załącznik nr 1 do Regulaminu) wypełnionym w Lokalnym Systemie Informatycznym, dostępnym pod adresem lsi.slaskie.pl. Wniosek powinien zostać wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

Wniosek należy przesłać do IOK w formie elektronicznej (w formacie.pdf utworzonym za pomocą LSI) z wykorzystaniem platform elektronicznych:

 1. Platformy SEKAP, dostępnej pod adresem:wwwsekap.pl lub
 2. Skrzynki podawczej ePUAP, dostępnej pod adresem:www.epuap.gov.pl[5].

Jako faktyczny termin złożenia wniosku uznana jest data wpływu podpisanego wniosku w formie elektronicznej do IOK. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z funkcjonowaniem platformy SEKAP należy się zgłosić o pomoc do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego pod numerem telefonu 32 700 78 26 lub 28.

Wniosek należy podpisać za pomocą:

 1. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, lub
 2. certyfikatu CC SEKAP, lub
 3. profilu zaufanego ePUAP.

Wniosek musi zostać podpisany elektronicznie przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. Wniosek podpisywany jest wyłącznie przez wnioskodawcę/beneficjenta/partnera wiodącego projektu. Wniosek nie jest podpisywany przez pozostałych partnerów projektu. Wnioskodawca powinien posiadać stosowne dokumenty potwierdzające złożone we wniosku oświadczenia w imieniu partnera/partnerów projektu.

Dodatkowych informacji w zakresie konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 udziela Zespół ds. Promocji i Informacji - ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice (pokój nr 2),
tel. 32 757 33 11 i 32 757 33 57, fax: 32 757 33 62, e-mail:
efs@wup-katowice.pl.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

[1] Grupa podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie może być szersza niż wymieniona w pkt. Od 1- 8. Nie wpływa to na ocenę projektu.

[2] W rozumieniu Regulaminu konkursu, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 poprzez oferowane usługi w RUR.”.

[3] W rozumieniu Regulaminu konkursu, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 poprzez oferowane usługi w RUR.”.

[4] Alokacja wyrażona w Euro zostaje przeliczona wg kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji Programu, tj. kurs obowiązujący na miesiąc styczeń z 30 grudnia 2015 r. (1 EUR= 4,2400 PLN).

[5] IOK zaleca korzystanie z platformy SEKAP(www.sekap.pl.) IOK nie ponosi odpowiedzialności za sposób funkcjonowania platformy ePUAP (www.epuap.gov.pl).Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania
oraz na stronie Instytucji Organizującej Konkurs: https://rpo.wup-katowice.pl/faq/

Data opublikowania: 2016-01-21
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś