Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2015-10-05 [00:00:00] do 2015-11-06 [23:59:59]
Oś priorytetowa
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie
11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Poddziałanie:
11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
16 852 658,71

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 11.4.3 RPO WSL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Podziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs, obejmujące następujący typ operacji:

Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych:

 • W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie języków obcych, kursy lub szkolenia muszą kończyć się otrzymaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie przez uczestników projektu określonego poziomu biegłości językowej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
 • W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie umiejętności dotyczących ICT, zakres wsparcia musi obejmować kursy lub szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonych kompetencji cyfrowych zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
  Standard wymagań dla kompetencji informatycznych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu został określony w załączniku nr 2 do wskazanych

 

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 19 826 657,31 PLN[1], tj. 4 675 547,06 Euro, w tym maksymalna kwota dofinansowania (ze środków UE i środków budżetu państwa) – 16 852 658,71 PLN.

Liczba osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektów dofinansowanych w niniejszym konkursie wynosi 2 388. Aby umożliwić objęcie wsparciem zakładanej liczby osób przy alokacji w tej wysokości należy przyjąć, że średni koszt wsparcia w PLN jednego uczestnika projektu wynosi: 8 302,62 PLN.

IOK w ramach planowanej alokacji tworzy rezerwę finansową w wysokości 5% wartości wskazanej alokacji (tj. 991 332,87 PLN) z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców.

Minimalna wartość projektu wynosi kwotę alokacji przeznaczoną na konkurs pomniejszoną o kwotę rezerwy finansowej konieczną do przeznaczenia na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej i podzieloną przez liczbę subregionów województwa śląskiego.

 

 

Maksymalna wartość projektu wynosi kwotę alokacji przewidzianą na konkurs pomniejszoną
o kwotę rezerwy finansowej konieczną do przeznaczenia na projekty wybrane do dofinansowania
w wyniku procedury odwoławczej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 85%. Poziom wkładu własnego wynosi 15%.

Nabór przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice) zwany dalej Instytucją Organizującą Konkurs (IOK).

 

 1. Termin, miejsce oraz forma składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia
5 października 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 r. (ze względów technicznych termin wydłużono do 6.11.2015 r.)
Wnioski złożone po upływie terminu naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia (decyduje data i godzina złożenia wniosku).

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego (Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – EFS - załącznik nr 1
do Regulaminu) wypełnionym w Lokalnym Systemie Informatycznym, dostępnym pod adresem lsi.slaskie.pl. Wniosek powinien zostać wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

Wniosek należy przesłać do IOK w formie elektronicznej (w formacie .pdf utworzonym
za pomocą LSI) z wykorzystaniem platform elektronicznych:

 1. e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP[2], lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

Jako faktyczny termin złożenia wniosku uznana jest data wpływu podpisanego wniosku
w formie elektronicznej do IOK. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. W przypadku wystąpienia problemów technicznych
z funkcjonowaniem platformy SEKAP należy się zgłosić o pomoc do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego pod numerem telefonu 32 700 78 26 lub 28.

Wniosek należy podpisać za pomocą:

 1. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, lub
 2. certyfikatu CC SEKAP, lub
 3. profilu zaufanego ePUAP.

Wniosek musi zostać podpisany elektronicznie przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione
do reprezentowania wnioskodawcy. Wniosek podpisywany jest wyłącznie przez wnioskodawcę/beneficjenta/partnera wiodącego projektu. Wniosek nie jest podpisywany przez pozostałych partnerów projektu. Wnioskodawca powinien posiadać stosowne dokumenty potwierdzające złożone we wniosku oświadczenia w imieniu partnera/partnerów projektu.

 

Dodatkowych informacji w zakresie konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15 udziela Zespół ds. Promocji i Informacji - ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice (pokój nr 2),
tel. 32 757 33 11 i 32 757 33 57, fax: 32 757 33 62, e-mail:
efs@wup-katowice.pl.

___________________

[1] Alokacja wyrażona w Euro zostaje przeliczona wg kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji Programu, tj. kurs obowiązujący na miesiąc wrzesień z 28 sierpnia 2015 r. (1 EUR= 4,2405 PLN).

[2] IOK zaleca korzystanie z platformy e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania
oraz na stronie Instytucji Organizującej Konkurs: https://rpo.wup-katowice.pl/faq/

Data opublikowania: 2015-09-02
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś