Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-11-20 [00:00:00] do 2017-12-29 [12:00:00]
Oś priorytetowa
8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie
8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników
Poddziałanie:
8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
W RAMACH RPO WSL 2014-2020

 

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-045/17 w ramach Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – Konkurs

           

Informacje o naborze

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 20.11.2017 r. (od godziny 0:00)

Termin, do którego można składać wnioski - 29.12.2017 r. (do godziny 12:00:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2018 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów
w obszarze interwencji związanym z poprawą kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP województwa śląskiego zgodnie z ich potrzebami.

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych
w ramach Działania 8.2, Poddziałania 8.2.3 jest poprawa kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP zgodnie z ich potrzebami.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy operacji:

 1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania
  i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej);
 2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

 

Kryteria wyboru projektów

Określa Załącznik nr 3 do aktualnie obowiązującego SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu.

 

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 8.2.3 stanowią:

 1. Pracownicy przedsiębiorstw[1] sektora MŚP;
 2. Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem sektora MŚP

z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Finanse

 

Finansowanie ogółem (dofinansowanie + wkład prywatny):

13 235 294,12 EURO

57 073 235,30 PLN[2]

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

11 250 000  EURO

48 512 250 PLN[3]

Poziom dofinansowania:

(maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu tj. środki UE )

   85 %

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie (środki UE):

11 250 000 EURO

48 512 250 PLN[4]

Poziom dofinansowania projektu ze środków europejskich:

(maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu):

85 %

Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu

Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% finansowania unijnego.

Poziom wkładu własnego:

(Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych)

15 %

 

Minimalna wartość projektu[5]:

20 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu:

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

Kryterium dostępu zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu i odnosi się do pierwotnej wartości ocenianego projektu. Zmiany jego wartości, będące następstwem procedury oceny wniosku o dofinansowanie (w tym negocjacji) oraz korekt budżetu już na etapie realizacji projektu, nie mają wpływu na późniejszą weryfikację przedmiotowego kryterium.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-045/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://rpo.wup-katowice.pl, http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-045/17

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

[1] W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

[2] Wartości w PLN zostały określone według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.09.2017 r., gdzie 1 EURO = 4,3122 PLN.

[3] Wartości w PLN zostały określone według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.09.2017 r., gdzie 1 EURO = 4,3122 PLN.

[4] Wartości w PLN zostały określone według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.09.2017 r., gdzie 1 EURO = 4,3122 PLN.

[5] Wartość tą określa kryterium dostępu, które jest weryfikowane wyłącznie na etapie oceny formalnej wniosku oraz przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Kryterium to nie podlega dalszej weryfikacji na etapie realizacji projektu i nie podlega w tym zakresie kontroli.

 

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2017-11-20 (od godziny 00:00:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2017-12-29 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
czerwiec 2018

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy operacji:

 1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania
  i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej);
 2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
48 512 250,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
11 250 000,00
Data określenia wartość w PLN 2017-09-28 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,3122 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Określa Załącznik nr 3 do aktualnie obowiązującego SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
32 757 33 11
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania
oraz na stronie Instytucji Organizującej Konkurs: https://rpo.wup-katowice.pl/faq/

Data opublikowania: 2017-10-19
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś