Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-09-29 [00:00:00] do 2017-10-31 [12:00:00]
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Południowego
Oś priorytetowa
7. Regionalny rynek pracy
Działanie
7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie:
7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
100,00 %
Budżet naboru [PLN]
709 543,10

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

 

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-041/17 w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego RPO WSL 2014-2020.

           

Informacje o naborze

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski - 29.09.2017 (od godziny 0:00)

Termin, do którego można składać wnioski - 31.10.2017 (do godziny 12:00:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu – KWIECIEŃ 2018 / II KWARTAŁ 2018

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji, związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)[1] bezrobotne i nieaktywne zawodowo na obszarach rewitalizowanych[2] RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.

Kto może składać wnioski?

 1. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia.

 

 1. O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenach rewitalizowanych[3]Subregionu Południowego.

 

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 7.3.2 stanowią:

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej
z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety(szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Niniejszy konkurs w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego, obejmuje następujące typy operacji[4]:

 1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności[5]
 3. Wsparcie pomostowe[6]

IOK określiło warunki i procedury udzielania wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę następujące:

a) Obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

b) Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ma za zadanie nabycie przez uczestników projektu kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia firmy;

c) Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

d) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu, o ile:

 • realizacja biznesplanu przygotowanego przez uczestnika projektu tego wymaga oraz
 • uczestnik projektu złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

e) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

f) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznych usług doradczych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej lub pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

g) W przypadku wniosku uczestnika o przedłużenie finansowego wsparcia pomostowego do 12 mies., projektodawca jest zobowiązany zweryfikować poziom otrzymanej pomocy de minimis przez firmę uczestnika w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP);

h) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS) lub począwszy od innego terminu wskazanego przez IP w wytycznych;

i) finansowe wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej może zostać przeznaczone na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością;

Instytucja Organizująca Konkurs opracowała Standard udzielania wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.3.2 RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu.

 

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP (uchwalonego przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą
nr 1684/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku) w zakresie przedmiotu konkursu.

 

Finanse[7]

Finansowanie ogółem (dofinansowanie + wkład prywatny):

166 978,82 EURO

709 543,10 PLN[8]

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

166 978,82 EURO

709 543,10 PLN[9]

Poziom dofinansowania:

(maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu tj. środki UE
+ ewentualne współfinansowanie krajowe lub z innych źródeł przyznawane Wnioskodawcy przez właściwą instytucję)

Co do zasady maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 95%, jednakże bez uwzględnienia wartości środków przeznaczonych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które są finansowane w 100% z Budżetu Państwa, zatem ostateczny poziom dofinansowania projektu będzie uzależniony od wysokości wniesionego wkładu własnego i zostanie określony w umowie o dofinansowanie projektu.                                    

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie (środki UE):

141 932 EURO

603 111,65 PLN[10]

Poziom dofinansowania projektu ze środków europejskich:

(maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych   na poziomie projektu):

85%                                        

Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu

Wartość wydatków
w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% finansowania unijnego

Kwota współfinansowania krajowego

25 046,82 EURO

106 431,45 PLN[11]

Poziom dofinansowania krajowego:

15%

Poziom wkładu własnego:

(Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych)

5% wartości projektu pomniejszonej o wartość środków przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Minimalna wartość projektu[12]:

100 000 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl
 • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-041/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://rpo.wup-katowice.pl, http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-041/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

[1] Wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

[2] Zgodnie z Zasadami wsparcia rewitalizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 w wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także projekty planowane do realizacji/zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji. Takie przypadki wymagają jednak szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego na realizację celów określonych dla rewitalizacji.

[3] Zgodnie z Zasadami wsparcia rewitalizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 w wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także projekty planowane do realizacji/zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji. Takie przypadki wymagają jednak szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego na realizację celów określonych dla rewitalizacji.

[4] Wskazana numeracja dotyczy typów operacji, natomiast poszczególne punktory literowe stanowią „elementy pomocy” w ramach typów operacji. Ponadto, realizacja poszczególnych typów wsparcia odnosi się do zarówno do poszczególnych uczestników projektu, jak również do całości realizowanego projektu.

[5] Wsparcie funkcjonujące w powiązaniu z typem operacji nr 1.

[6] Wsparcie funkcjonujące w powiązaniu z typem operacji nr 1

[7] Wartości w PLN zostały określone według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.07.2017 r., gdzie 1 EURO = 4,2493 PLN.

[8] Wartości w PLN zostały określone według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj.28.07.2017 r., gdzie 1 EURO = 4,2493 PLN.

[9] Wartości w PLN zostały określone według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj.28.07.2017 r., gdzie 1 EURO = 4,2493 PLN.

[10] Wartości w PLN zostały określone według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj.28.07.2017 r., gdzie 1 EURO = 4,2493 PLN.

[11] Wartości w PLN zostały określone według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj.28.07.2017 r., gdzie 1 EURO = 4,2493 PLN.

[12] Wartość tą określa kryterium dostępu, które jest weryfikowane wyłącznie na etapie oceny formalnej wniosku oraz przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Kryterium to nie podlega dalszej weryfikacji na etapie realizacji projektu i nie podlega w tym zakresie kontroli.

 Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania
oraz na stronie Instytucji Organizującej Konkurs: https://rpo.wup-katowice.pl/faq/

Data opublikowania: 2017-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś