Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-09-29 [00:00:00] do 2017-10-23 [12:00:00]
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Północnego
Oś priorytetowa
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie
11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Poddziałanie:
11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
1 860 972,44

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
W RAMACH RPO WSL 2014-2020

 

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-044/17 w ramach Osi priorytetowej XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.2- Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego RPO WSL 2014-2020.          

Informacje o naborze:

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 29.09.2017 r. (od godziny 0:00)

Termin, do którego można składać wnioski - 23.10.2017 r.(do godziny 12:00:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2018 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji jakim jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Niniejszy konkurs w ramach Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, obejmuje dwa typy operacji:

  1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
  2. programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

 

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP (uchwalonego przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą
nr 1503/207/V/2017 z dnia 25 lipca  2017 roku) w zakresie przedmiotu konkursu.

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 11.4.2 stanowią:

osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Należy pamiętać, że uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS.

 

Finanse[1]

Finansowanie ogółem (dofinansowanie + wkład prywatny):

515 232,94 EURO

2 189 379,33 PLN[2]

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

437 948 EURO

1 860 972,44 PLN[3]

Poziom dofinansowania:

(maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu tj. środki UE )

    85 %

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie (środki UE):

437 948 EURO

1 860 972,44 PLN[4]

Poziom dofinansowania projektu ze środków europejskich:

(maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu):

  85 %

Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu

Do 10 % finansowania unijnego na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Poziom wkładu własnego:

(Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych)

15 %

Minimalna wartość projektu[5]:

100 000 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl
  • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu
nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-044/17
, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://rpo.wup-katowice.pl, http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-044/17. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem
i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

[1] Wartości w PLN zostały określone według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.07.2017 r., gdzie 1 EURO = 4,2493 PLN.

[2] J.w.

[3] J.w.

[4] J.w.

[5] Wartość tą określa kryterium dostępu, które jest weryfikowane wyłącznie na etapie oceny formalnej wniosku oraz przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Kryterium to nie podlega dalszej weryfikacji na etapie realizacji projektu i nie podlega w tym zakresie kontroli.

 Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania
oraz na stronie Instytucji Organizującej Konkurs: https://rpo.wup-katowice.pl/faq/

Data opublikowania: 2017-08-24
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś