Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-09-29 [00:00:00] do 2017-10-31 [12:00:00]
Instrument terytorialny
Obszar Strategicznej Interwencji
Oś priorytetowa
7. Regionalny rynek pracy
Działanie
7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie:
7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
100,00 %
Budżet naboru [PLN]
19 956 962,42

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

 

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17 w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs OSI BYTOM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

           

Informacje o naborze

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski - 29.09.2017 (od godziny 0:00)

Termin, do którego można składać wnioski - 31.10.2017 (do godziny 12:00:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu – KWIECIEŃ 2018 / II KWARTAŁ 2018

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji, związanych z rozwojem przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych miasta Bytomia zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+.

Kto może składać wnioski?

  1. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia
  2. O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenach rewitalizowanych OSI BYTOM.[1]

 

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 7.3.3 OSI Bytom stanowią:

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

–          osoby powyżej 50 roku życia;

–          kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);

–          osoby z niepełnosprawnościami;

–          osoby długotrwale bezrobotne;

–          osoby o niskich kwalifikacjach.

 Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Niniejszy konkurs w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs OSI BYTOM obejmuje następujące typy operacji łącznie:

  1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności[2]
  3. Wsparcie pomostowe[3]

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru w zakresie przedmiotu konkursu określa załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, uchwalonego przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1503/207/V/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.

 

Finanse

 

Finansowanie ogółem (dofinansowanie + wkład prywatny):

4 696 529,41 EURO

19 956 962,42 PLN[4]

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

4 696 529,41 EURO

19 956 962,42 PLN[5]

Poziom dofinansowania:

(maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu tj. środki UE
+ ewentualne współfinansowanie krajowe lub innych źródeł przyznawane Wnioskodawcy przez właściwą instytucję

Co do zasady maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 95%, jednakże bez uwzględnienia wartości środków przeznaczonych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które są finansowane w 100% z Budżetu Państwa, zatem ostateczny poziom dofinansowania projektu będzie uzależniony od wysokości wniesionego wkładu własnego i zostanie określony w umowie o dofinansowanie projektu.                                    

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie [środku UE]:

3 992 050,00 EURO

16 963 418,07 PLN [6]

Poziom dofinansowania projektu środku UE

85%

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%)

Do 10 % finansowania unijnego na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Kwota współfinansowania krajowego projektów w konkursie:

704 479,41 EURO

2 993 544,36 PLN[7]

Poziom dofinansowania projektu środki krajowe

15%

Wkład własny

5% wartości projektu pomniejszonej o wartość środków przeznaczonych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Minimalna wartość projektu:

500 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs pomniejszona o kwotę rezerwy finansowej konieczną do przeznaczenia na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej oraz o kwotę przeznaczoną na mechanizm racjonalnych usprawnień.

Wartość środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą w konkursie:

1 000 000,00 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl
  • w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://rpo.wup-katowice.pl, http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

 

[1] Zgodnie z Zasadami wsparcia rewitalizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 w wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także projekty planowane do realizacji/zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji. Takie przypadki wymagają jednak szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego na realizację celów określonych dla rewitalizacji.

[2] Wsparcie funkcjonujące w powiązaniu z typem operacji nr 1.

[3] Wsparcie funkcjonujące w powiązaniu z typem operacji nr 1

[4] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.07.2017 r., gdzie 1 EURO = 4,2493 PLN.

[5] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.07.2017 r., gdzie 1 EURO = 4,2493 PLN.

[6] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.07.2017 r., gdzie 1 EURO = 4,2493 PLN.

[7] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 28.07.2017 r., gdzie 1 EURO = 4,2493 PLN.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania
oraz na stronie Instytucji Organizującej Konkurs: https://rpo.wup-katowice.pl/faq/

Data opublikowania: 2017-08-22
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-26


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś