Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-04-28 [00:00:00] do 2017-06-28 [12:00:00]
Instrument terytorialny
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Oś priorytetowa
7. Regionalny rynek pracy
Działanie
7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie:
7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
95,00 %
Budżet naboru [PLN]
12 850 467,06

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

 

Wojewódzki Urząd Pracy

z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS

NR RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VII – Regionalny rynek pracy

DZIAŁANIE 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

PODDZIAŁANIE 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

 

Instytucja Organizująca Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

 

           

          Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji, związanych ze zwiększeniem możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)[1].

 

Przedmiotowy konkurs przewidziany jest wyłącznie dla projektów realizowanych na obszarach funkcjonalnych LSR i realizujących założenia i cele danej Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Typy projektów:

 

Niniejszy konkurs w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs, obejmuje następujące typy operacji[2]:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)[3]:
a) identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;
b) kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2.
Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym m.in.:
a) nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia[4].

3.
Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.:
a) nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki[5], spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk;
b) wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia[6] dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia[7] stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem[8]).

4.
Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców:
a) pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz inne usługi świadczone w ramach tej sieci, określone w przepisach Unii Europejskiej.

 

Kto może składać wnioski?

W odniesieniu do typów operacji 1-3:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • agencje zatrudnienia;
 • instytucje szkoleniowe;
 • instytucje dialogu społecznego;
 • instytucje partnerstwa lokalnego;
 • Lokalne Grupy Działania.

 

W odniesieniu do typu 4 operacji:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149), po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy.

 

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 7.1.3 stanowią:

osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):

 1. bezrobotne,
 2. nieaktywne zawodowo

zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 28 kwietnia 2017 r. (od godz. 0.00) do dnia 28 czerwca 2017 r. (do godz. 12:00:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 112/168/V/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., zaktualizowane Uchwałą nr 419/175/V/2017 z dnia 1 marca 2017 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Listopad 2017 roku.

 

FINANSE

 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

2 978 230,06EURO[9]

12 850 467,06 PLN[10]

 

Poziom dofinansowania:

(maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego   wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu tj. środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi   przez właściwą instytucję)

95%

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFS]

2 664 732,16 EURO

11 497 786,32 PLN[11]

Poziom dofinansowania projektu ze środków europejskich:

(maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu)

85%

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

1 352 680,74 PLN[12]

313 497,90 EURO

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

10%

Minimalna wartość projektu:

100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs pomniejszona o kwotę rezerwy finansowej konieczną do przeznaczenia na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej oraz o kwotę przeznaczoną na mechanizm racjonalnych usprawnień.

Poziom wkładu własnego:
(Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych)

5%

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

 do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowanych projkektu

 

IOK w ramach planowanej kwoty środków na konkurs tworzy rezerwę finansową w wysokości 5% całkowitej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie (tj. 642 523,35 PLN) z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców.

 

IOK w ramach planowanej kwoty środków na konkurs tworzy rezerwę finansową w wysokości 1% całkowitej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie (tj. 128 504,67 PLN) w celu zapewnienia możliwości finansowania ponoszonych przez projektodawców kosztów związanych z realizacją mechanizmu racjonalnych usprawnień.

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl,
  http://rpo.wup-katowice.pl

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

[2] Wskazana numeracja dotyczy typów operacji, natomiast poszczególne punktory literowe stanowią „elementy pomocy” w ramach typów operacji. Ponadto, realizacja poszczególnych typów wsparcia odnosi się do zarówno do poszczególnych uczestników projektu, jak również do całości realizowanego projektu.

[3] Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób ma opierać się na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne –wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie). Każdy uczestnik projektu musi zostać objęty co najmniej jedną
z dodatkowych form wsparcia przewidzianych przez wnioskodawcę w treści wniosku.

[4] IOK zastrzega, iż usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

[5] W celu zagwarantowania wysokiej jakości organizowanych staży i praktyk konieczne jest zagwarantowanie minimalnych wymogów. Wymogi te powinny uwzględniać Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01) oraz Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk. Instytucja Ogłaszająca Konkurs opracowała również na podstawie ww. zaleceń Standard udzielania wsparcia związanego z organizacja staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu.

[6] Instytucja Organizująca Konkurs opracowała Standard udzielania wsparcia związanego z organizacją subsydiowanego zatrudnienia na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, stanowiący załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu.

[7] Zgodnie z zapisami art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t..j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) maksymalna refundacja kosztu wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie jest przyjmowane w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy (art. 46 ust. 5).

[8] Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowe Urzędy Pracy nie mają możliwości realizacji wymienionych form wsparcia łącznie.

[9] Z uwagi na wyczerpywanie się alokacji w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.3 – kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów po rozstrzygnięciu w przedmiotowym konkursie może być różna niż wartość określona w Indykatywnym harmonogramie ogłaszania naborów na 2017 r. oraz w Regulaminie konkursu.

[10] Wartość w PLN została określona według kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji Programu. Kurs obowiązujący do przeliczeń to 1 euro = 4,3148 zł (kurs przeliczony zgodnie z algorytmem, stanowiącym załącznik do Kontraktu Terytorialnego, na podstawie kursu EBC z dnia 27.02.2017 br. wynoszącego 1 euro= 4,3148 zł).

[11] Wartość w PLN została określona według kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji Programu. Kurs obowiązujący do przeliczeń to 1 euro = 4,3148 zł (kurs przeliczony zgodnie z algorytmem, stanowiącym załącznik do Kontraktu Terytorialnego, na podstawie kursu EBC z dnia 27.02.2017 br. wynoszącego 1 euro= 4,3148 zł).

[12] Wartość w PLN została określona według kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji Programu. Kurs obowiązujący do przeliczeń to 1 euro = 4,3148 zł (kurs przeliczony zgodnie z algorytmem, stanowiącym załącznik do Kontraktu Terytorialnego, na podstawie kursu EBC z dnia 27.02.2017 br. wynoszącego 1 euro= 4,3148 zł).Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania
oraz na stronie Instytucji Organizującej Konkurs: http://rpo.wup-katowice.pl/faq/

Data opublikowania: 2017-03-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś