Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-01-23 [08:30:00] do 2017-02-03 [15:00:00]
Oś priorytetowa
7. Regionalny rynek pracy
Działanie
7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
100,00 %
Budżet naboru [PLN]
145 193 525,40

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.2 RPO WSL 2014-2020 dla powiatowych urzędów pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WSL 2014-2020 ogłasza w dniu 23.01.2017 r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy  Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

Wniosek o dofinansowanie składany jest do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w terminie od 23.01.2017 r. do 03.02.2017 r.
Wnioski w LSI 2014 należy składać na nabór o nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-032/17:
  1. formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem lokalnego systemu informatycznego LSI 2014 oraz
  2. wniosek należy przesłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w formie elektronicznej (w formacie PDF utworzonym za pomocą LSI) z wykorzystaniem:
  • Platformy SEKAP, dostępnej pod adresem: sekap.pl lub 
  • Skrzynki podawczej ePUAP, dostępnej pod adresem:epuap.gov.pl
Wniosek należy podpisać za pomocą:
  • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, lub
  • certyfikatu CC SEKAP, lub
  • profilu zaufanego ePUAP.
Jako faktyczny termin złożenia wniosku uznana jest data wpływu podpisanego wniosku w formie elektronicznej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach w Zespole ds. Obsługi Projektów Pozakonkursowych  II piętro, pokój nr 217,218, 219, 220 nr tel.: 032 757 33 13, 032 757 33 14, 032 757 33 16  fax: 032 757 33 16, w godz. 7.30-15.30.


Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania
oraz na stronie Instytucji Organizującej Konkurs: http://rpo.wup-katowice.pl/faq/

Data opublikowania: 2017-01-23


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś