Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2015-08-31 [00:00:00] do 2015-09-14 [23:59:59]
Oś priorytetowa
7. Regionalny rynek pracy
Działanie
7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie:
7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
95,00 %
Budżet naboru [PLN]
34 443 521,57

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, obejmujące następujące typy operacji[1]:

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy
  w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
 2. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;
 3. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 4. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym m.in.:
 1. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.:
 2. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk;
 1. wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie
  w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).
 1. Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców:
 2. pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące działania, o których mowa
  w art. 36 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
  z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz inne usługi świadczone w ramach tej sieci, określone w przepisach Unii Europejskiej, w tym: usługi rekrutacyjne, procedowanie
  z dokumentami aplikacyjnymi kandydatów, organizacja rozmów kwalifikacyjnych. Warunki wsparcia muszą posiadać pozytywną opinię Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 36 256 338,50 PLN[2], tj. 8 654 509,94 Euro,
w tym maksymalna kwota dofinansowania (ze środków UE i środków budżetu państwa) –
34 443 521,57 PLN.

Liczba osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektów dofinansowanych w niniejszym konkursie wynosi 2 521. Aby umożliwić objęcie wsparciem zakładanej liczby osób przy alokacji w tej wysokości należy przyjąć, że średni koszt wsparcia jednego uczestnika projektu wynosi 14 381,73 PLN. Wnioskodawcy powinni mieć to na uwadze szacując budżety projektów.

 

IOK w ramach planowanej alokacji tworzy rezerwę finansową w wysokości 5% wartości wskazanej alokacji (tj. 1 812 816,92 PLN) z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców.

Minimalna wartość projektu w konkursie wynosi 500 tys. PLN.

Nie określono maksymalnej wartości projektu, jednak jest ona ograniczona przez wartość alokacji przeznaczonej na realizację niniejszego konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 95%. Poziom wkładu własnego wynosi 5%

 

 

Nabór przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice).

Termin, miejsce oraz forma składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 31.08.2015 r. do dnia 14.09.2015 r.

 

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego (Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – EFS - załącznik nr 1
do Regulaminu) wypełnionym w Lokalnym Systemie Informatycznym, dostępnym pod adresem lsi.slaskie.pl. Wniosek powinien zostać wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

Wniosek należy przesłać do IOK w formie elektronicznej (w formacie .pdf utworzonym
za pomocą LSI) z wykorzystaniem platform elektronicznych:

 1. e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP[3] lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

Jako faktyczny termin złożenia wniosku uznana jest data wpływu podpisanego wniosku
w formie elektronicznej do IOK. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. W przypadku wystąpienia problemów technicznych
z funkcjonowaniem platformy SEKAP należy się zgłosić o pomoc do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego pod numerem telefonu 32 700 78 26 lub 28.

Wniosek należy podpisać za pomocą:

 1. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, lub
 2. certyfikatu CC SEKAP, lub
 3. profilu zaufanego ePUAP.

Wniosek musi zostać podpisany elektronicznie przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione
do reprezentowania wnioskodawcy. Wniosek podpisywany jest wyłącznie przez wnioskodawcę/beneficjenta/partnera wiodącego projektu. Wniosek nie jest podpisywany przez pozostałych partnerów projektu. Wnioskodawca powinien posiadać stosowne dokumenty potwierdzające złożone we wniosku oświadczenia w imieniu partnera/partnerów projektu.

Dodatkowych informacji w zakresie konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 udziela Zespół ds. Promocji i Informacji - ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice (pokój nr 2),
tel. 32 757 33 11 i 32 757 33 57, fax: 32 757 33 62, e-mail:
efs@wup-katowice.pl.

 

 

[1] Wskazana numeracja oraz wytłuszczony druk dotyczy typów operacji, natomiast poszczególne punktory literowe stanowią „elementy pomocy” w ramach typów operacji.

[2] Alokacja wyrażona w Euro zostaje przeliczona wg. kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji Programu, tj. kurs obowiązujący na miesiąc lipiec z 29 czerwca 2015 r. (1EUR=4,1893PLN).

[3] IOK zaleca korzystanie z platformy e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania
oraz na stronie Instytucji Organizującej Konkurs: https://rpo.wup-katowice.pl/faq/

Data opublikowania: 2015-07-16
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś