Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-11-30 [00:00:00] do 2017-03-31 [12:00:00]
Instrument terytorialny
RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie
11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Poddziałanie:
11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
85,00 %
Budżet naboru [PLN]
827 834,19

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

 

Wojewódzki Urząd Pracy

z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS

NR RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

DZIAŁANIE 11.4

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

PODDZIAŁANIE 11.4.2

Kształcenie ustawiczne - RIT

 

Instytucja Organizująca Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji jakim jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

 

Typy projektów:

Niniejszy konkurs w ramach Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, obejmuje dwa typy operacji:

  1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
  2. programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 11.4.2 stanowią:

osoby dorosłe pracujące[1], uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Należy pamiętać, że uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS.

WAŻNE !!!!

Należy pamiętać o kryterium dostępu nr 3 weryfikowanym na etapie oceny formalnej, które zawęża grupę docelową do osób w wieku 25 lat i więcej, pracujących, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należących do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji i należących do jednej z poniższych grup:

- osoby po 50 roku życia;

- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);

- osoby o niskich kwalifikacjach;

- osoby z niepełnosprawnościami;

- osoby mieszkające na terenach wiejskich (tereny wiejskie w rozumieniu kryterium to: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie z uwzględnieniem części miejskiej oraz miasta do 25 tys. mieszkańców )

z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 listopada 2016 r. (od godz. 0.00) do dnia 31 marca 2017 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf.- do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2051/147/V/2016 z dnia 13 października 2016 r. stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 Wrzesień 2017 roku

 
 

Finanse

 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

192 229,00 EURO

827 834,19   PLN[2]

Poziom dofinansowania:

(maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego   wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu tj. środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi   przez właściwą instytucję)

 

85,00%

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFS]

192 229,00 EURO

827 834,19   PLN[3]

Poziom dofinansowania projektu ze środków europejskich:

(maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu)

85%

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

00,00 PLN

00,00 EURO

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

0%

Minimalna wartość projektu:

100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie przekracza:

670 065,71 PLN

Poziom wkładu własnego:
(Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych)

15%

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

 

 do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu

 

IOK w ramach planowanej kwoty środków na konkurs tworzy rezerwę finansową w wysokości 250 000 PLN z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców.

1% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie
zabezpiecza się na rezerwę finansową w celu zapewnienia możliwości finansowania ponoszonych przez projektodawców kosztów związanych z realizacją mechanizmu racjonalnych usprawnień – tj. 8 278,34 PLN.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-25/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 

  • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl, http://wupkatowice.praca.gov.pl

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Zgodnie z SZOOP w ramach Działania 11.4 wsparcie kierowane jest do osób pracujących tj.: (a) pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), (b) osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

[2] Wartość w PLN została określona według kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji Programu. Kurs obowiązujący do przeliczeń to 1 euro = 4,3065 zł (kurs przeliczony zgodnie z algorytmem, stanowiącym załącznik do Kontraktu Terytorialnego, na podstawie kursu EBC z dnia 29.09.2016 br. wynoszącego 1 euro= 4,3065 zł).

[3] Wartość w PLN została określona według kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji Programu. Kurs obowiązujący do przeliczeń to 1 euro = 4,3065 zł (kurs przeliczony zgodnie z algorytmem, stanowiącym załącznik do Kontraktu Terytorialnego, na podstawie kursu EBC z dnia 29.09.2016 br. wynoszącego 1 euro= 4,3065 zł).

 Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania
oraz na stronie Instytucji Organizującej Konkurs: http://rpo.wup-katowice.pl/faq/

Data opublikowania: 2016-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś