Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2016-10-28 [00:00:00] do 2016-12-12 [12:00:00]
Instrument terytorialny
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa
7. Regionalny rynek pracy
Działanie
7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)
Poddziałanie:
7.4.1. Outplacement – ZIT

Informacje o naborze

Poziom dofinansowania
100,00 %
Budżet naboru [PLN]
3 924 141,11

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy

z siedzibą w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

OGŁASZA KONKURS NR RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

Poddziałania 7.4.1 Outplacement – ZIT

 

 Instytucja Organizująca Konkurs

 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 ul.
Kościuszki 30, 40-048 Katowice

 
     

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji związanym ze złagodzeniem skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

 

Typy projektów:

 W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ operacji:

 

 1. Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym w szczególności[1]:

 

 1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
 2. poradnictwo psychologiczne;
 3. pośrednictwo pracy;
 4. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
 5. staże, praktyki zawodowe;
 6. subsydiowanie zatrudnienia;
 7. dodatek relokacyjny;
 8. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym. O uzyskanie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50 roku życia, jest kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30 roku życia;
 9. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego lub zwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej – realizowane jedynie w połączeniu ze wsparciem wymienionym w literze h.

 

Kto może składać wnioski?

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

 

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 7.4.1 stanowią pracownicy:

 1. przedsiębiorstw sektora MŚP;
 2. przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;
 3. przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;
 4. przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej; zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy[2].

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Zgodnie z zapisem Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest skierowane w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, zamieszkujących i/lub pracujących na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta).

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony

od dnia 28 października 2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 12 grudnia 2016 r. (do godz. 12:00).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 1. Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.


Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1457/126/V/2016 z dnia 19.07.2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w maju 2017 r.

 

Finanse

 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

3 924 141,11 PLN[3], tj. 903 430,59 EURO

 

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: EFS(85%)

 

3 335 519,94 PLN[4], tj. 767 916 EURO

 

Poziom współfinansowania krajowego (15%)

588 621,17PLN[5], t.j 135 514,59 EURO  

 

 

Wartość projektu:

 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN

 

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs

 

Poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Wnioskodawcy przez właściwą instytucję) wynosi 100%[6].

Poziom wkładu własnego:

 

 

 

0%

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

 

do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – tj. 196 207,06 PLN

1% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie
zabezpiecza się na rezerwę finansową w celu zapewnienia możliwości finansowania ponoszonych przez projektodawców kosztów związanych z realizacją mechanizmu racjonalnych usprawnień – tj. 39 241,41 PLN.

Pytania i odpowiedzi

 Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl   lub http://www.subregioncentralny.pl

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 

 • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl, http://wupkatowice.praca.gov.pl

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

[1] Wskazana numeracja dotyczy typu operacji, natomiast poszczególne punktory literowe stanowią „elementy pomocy” w ramach typów operacji.

[2] Zgodnie z zapisami RPO WSL 2014-2020 pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących restrukturyzację mogą być wspierani w PO jedynie w zakresie programów outplacementowych.

[3] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.08.2016, gdzie 1 EUR = 4,3436 PLN.

[4] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.08.2016, gdzie 1 EUR =4,3436 PLN.

[5] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.08.2016, gdzie 1 EUR = 4,3436 PLN.

[6] Maksymalny procentowy poziom dofinansowania określany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego
i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania
oraz na stronie Instytucji Organizującej Konkurs: https://rpo.wup-katowice.pl/faq/

Data opublikowania: 2016-09-20
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś