Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
od 2021-10-22 [14:30:00] do 2021-11-08 [12:00:00]
Oś priorytetowa
7. Regionalny rynek pracy
Działanie
7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)
Poddziałanie:
7.4.3. Outplacement - projekt pozakonkursowy

Wezwanie do złożenia przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 7.4.3 RPO WSL.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski
2021-10-22 (od godziny 14:30:00)
Termin, do którego można składać wnioski
2021-11-08 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Listopad 2021

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – IP RPO WSL z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 30.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

 1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach/ Zespół zadaniowy ds. realizacji projektu pozakonkursowego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SZOOP (typ projektu) projekt realizuje wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
w formie outplacementu, w tym w szczególności:

 • sporządzenie Indywidualnego Planu Działania;
 • szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
 • poradnictwo zawodowe;
 • doposażenie stanowiska pracy,
 • pośrednictwo pracy;
 • subsydiowane zatrudnienie, w tym wsparcie polegające na pokryciu części wynagrodzenia na czas zdobywania nowych kwalifikacji;
 • staże;
 • sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia;
 • sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca prowadzonych szkoleń, kursów, studiów podyplomowych.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
100,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN
10 000 000,00
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR
2 161 694,77
Data określenia wartość w PLN 2021-09-29 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,6260 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projektów

Wniosek oceniany jest na podstawie kryteriów wskazanych w załączniku nr 3 do SZOOP - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych Osi Priorytetowych, działań i poddziałań. W ramach Poddziałania 4.3 zostały określone również kryteria szczegółowe.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Nie dotyczy

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
0327573316
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice


Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania
oraz na stronie Instytucji Organizującej Konkurs: https://rpo.wup-katowice.pl/faq/

Data opublikowania: 2021-10-22
Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-22


Załączniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś