Przejdź do treści głównej

Ważne informacje dotyczące naborów, rozliczeń i kontroli


2020-03-26 15:15

Przedstawiamy ważne informacje dotyczące ogłaszanych naborów, rozliczeń i kontroli projektów realizowanych na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Planowane nabory
Nie planuje się zmian w naborach w stosunku do harmonogramu.

Ocena projektów

Ocena projektów z podziałem na nabory.

Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs (konkurs RPSL.07.01.03-IP.02-24-066/19) - trwa ponowna ocena formalno-merytoryczna z negocjacjami, po procedurze odwoławczej.
Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI (konkurs RPSL.07.01.03-IP.02-24-073/19) - dla wszystkich wniosków został już przeprowadzony etap formalno-merytoryczny z negocjacjami. Obecnie trwają końcowe prace związane z zatwierdzeniem wyników oceny.
Poddziałanie: 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs (konkurs nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19) - trwa ocena formalno-merytoryczna z negocjacjami.
Poddziałanie: 7.4.2 Outplacement - konkurs (konkurs nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-076/19) - trwa ocena formalno-merytoryczna z negocjacjami.
Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs (konkurs RPSL.08.02.03-IP.02-24-072/19) - obecnie trwają końcowe prace związane z zatwierdzeniem aktualizacji listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.
Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych (konkurs nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-070/19) - trwa ocena formalno-merytoryczna z negocjacjami.
Poddziałanie: 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT (konkurs nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-075/19) - dla wszystkich wniosków został już przeprowadzony etap formalno-merytoryczny z negocjacjami. Obecnie trwają końcowe prace związane z zatwierdzeniem wyników oceny.
Poddziałanie: 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT (konkurs nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-077/19) - dla wszystkich wniosków został już przeprowadzony etap formalno-merytoryczny z negocjacjami. Obecnie trwają końcowe prace związane z zatwierdzeniem wyników oceny.
Poddziałanie: 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs (konkurs RPSL.11.04.03-IP.02-24-0069/19) - trwa ponowna ocena formalno-merytoryczna z negocjacjami, po procedurze odwoławczej.

WAŻNE! O ewentualnych zmianach terminów rozstrzygnięć ww. konkursów będziemy informowali Państwa na bieżąco na stronie https://rpo.wup-katowice.pl/. Prosimy o jej stałe monitorowanie.

Informacja dla beneficjentów, których projekt został wybrany do dofinansowania.

Umowa - po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów - zostanie zawarta w drodze korespondencyjnej.

WAŻNE! Prosimy o stałe monitorowanie Państwa konta na Platformie e-Usług Publicznych SEKAP / Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP, za pomocą której został złożony wniosek o dofinansowanie, W związku ze zmianami organizacji pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, wynikającymi z wprowadzenia procedury pracy zdalnej dla pracowników oraz innych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, wydłużony został termin poinformowania Wnioskodawców o wyniku oceny formalno-merytorycznej, z 7 do 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Rozliczanie projektów

Zmiana okresu realizacji projektu, w tym jego wydłużenie, każdorazowo rozpatrywana jest po złożeniu wniosku przez Beneficjenta. Ewentualna zgoda w tym zakresie uzależniona jest od przedstawionego uzasadnienia, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy m.in. pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych.

Warunkiem możliwości akceptacji wydatków związanych z niezrealizowanymi działaniami projektowymi jest:
a) zaciągnięcie przez beneficjenta zobowiązań na ten cel przed 11.03.2020,
b) udokumentowanie braku możliwości odzyskania poniesionych wydatków,
c) udokumentowanie powodów odwołania planowanych form wsparcia (np. pismo informujące o ograniczeniu lub zamknięciu placówki, brak możliwości przeprowadzenia zajęć w związku z oświadczeniami uczestników o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8, brak zgody uczestników projektu na udział np. w szkoleniu).

Beneficjenci w pierwszej kolejności powinni podjąć działania pozwalające na zminimalizowanie strat w tym zakresie i odzyskanie części lub całości środków w związku z odwoływanymi formami wsparcia.

Wszystkie przypadki kwalifikowania wydatków na działania projektowe niezrealizowane w związku z zagrożeniem epidemiologicznym będą rozpatrywane przez IP indywidualnie.

Kontrola projektów

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, aktualnie postępowania kontrolne są prowadzone w siedzibie IP RPO WSL, natomiast wizyty na miejscu nie będą się odbywać w dotychczasowej formie. Na obecnym etapie Beneficjenci są proszeni o przekazywanie dokumentacji i wyjaśnień drogą elektroniczną, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi przekazywanymi w zawiadomieniach o kontroli.

WAŻNE! W przypadku utrudnień związanych z kontrolą, WUP umożliwi wydłużenie terminu na złożenie niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień dotyczących projektu. W przypadku utrudnień związanych z utrzymaniem zatrudnienia w projektach dofinansowanych ze środków RPO WSL prosimy o poinformowanie WUP drogą elektroniczną (ePUAP/SEKAP/e-mail). Pisma kierowane do Beneficjenta np. prośby o dostarczenie dokumentów, wyjaśnień, uzupełnień pokontrolnych zawierają dodatkowo (na końcu) wskazanie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy wraz z podaniem jej adresu e-mail. Ze względu na wykonywanie pracy zdalnej przez zespoły kontrolujące, w sytuacji, gdy Beneficjent będzie potrzebował konsultacji telefonicznej, prosimy o wysłanie na adres e-mail wskazany w piśmie oraz efs@wup-katowice.pl informacji w tym zakresie; w odpowiedzi pracownik Wydziału Kontroli niezwłocznie skontaktuje się z Beneficjentem.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, Regionalny Program Operacyjny, RPO

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś