Przejdź do treści głównej

Procedura odwoławcza


Jeżeli uważasz, że Twój wniosek został niewłaściwie oceniony przez komisję oceniającą projekt możesz odwołać się od wyniku tej oceny.

Jak przebiega procedura odwoławcza?

Jeżeli Twój wniosek o dofinansowanie nie został wyłoniony do dofinansowania, przysługuje Ci prawo wniesienia protestu.

Protest to zakwestionowana w formie pisemnej ocena wniosku o dofinansowanie. Poprzez jego złożenie, wnioskodawca występuje o weryfikację prawidłowości oceny i zarzutów odnoszących się do kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza. Wnioskodawca w proteście wskazuje konkretne błędy lub naruszenia związane z oceną projektu, które jego zdaniem miały wpływ na wynik oceny i uzasadnia swoje stanowisko.

Protest może dotyczyć różnych etapów oceny wniosku, zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej. Podstawą do rozpoczęcia procedury odwoławczej jest pisemna informacja przesłana przez instytucję o zakończeniu oceny projektu i jej wyniku. W takiej informacji zamieszczone jest pouczenie o możliwości wniesienia protestu: o terminie przysługującym do jego wniesienia oraz o instytucji, do której należy go wnieść i jego wymogach formalnych.

W przypadku, gdy protest nie będzie spełniał wymagań formalnych lub będą w nim oczywiste pomyłki, zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia lub poprawienia. Brak odpowiedniej reakcji z Twojej strony spowoduje, że protest zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Protest nie będzie rozpatrzony jeszcze w trzech innych przypadkach: gdy zostanie złożony po terminie, gdy wnioskodawca jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania wsparcia, a także gdy wnioskodawca nie wskaże kryteriów wyboru projektów, z których oceną się nie zgadza wraz z uzasadnieniem.

O wyniku rozpatrzenia protestu zostaniesz poinformowany pisemnie. Informacja będzie zawierała również uzasadnienie podjętego rozpatrzenia. Od informacji o negatywnym rozpatrzeniu protestu oraz o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia możesz odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a w dalszej kolejności do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Warto pamiętać, że nawet kiedy w przypadku części wniosków prowadzona jest procedura odwoławcza, nie wstrzymuje ona zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały już wybrane do dofinansowania. Może to spowodować sytuację, w której nawet pozytywne rozpatrzenie Twojego protestu czy uwzględnienie skargi nie wystarczy do otrzymania dofinansowania. Jeśli bowiem na którymkolwiek etapie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, Twój protest nie będzie mógł być faktycznie uwzględniony.

Procedura odwoławcza w projektach z Funduszy Europejskich została szczegółowo opisana w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (w rozdziale 15). Warto zapoznać się także ze szczegółowymi wytycznymi przyjętymi dla Regionalnego Programu dla województwa śląskiego oraz horyzontalnymi dokumentami dotyczącymi naborów wniosków dostępnymi na Portalu Funduszy Europejskich, a także każdorazowo z dokumentacją konkursową.

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię wynik:
Pokaż wyniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś