Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Ogłoszenie czterech konkursów w ramach poddziałania 7.1 pn. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2018-04-26 15:03

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza cztery konkursy w ramach Działania 7.1 pn. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

1) nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-055/18 dla poddziałania 7.1.1 pn. Poprawa zdolnośœci do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego;

2) nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18 dla poddziałania 7.1.2 pn. Poprawa zdolnoœści do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;

3) nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-053/18 dla poddziałania 7.1.3 pn. Poprawa zdolnoœści do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia;

4) nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-054/18 dla poddziałania 7.1.3 pn. Poprawa zdolnośœci do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - RLKS.

Termin naboru wniosków: od 30 maja (godz. 0:00:00) do 28 czerwca (godz. 12:00:00) br.

Typy projektów możliwe do realizacji:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie okreśœlenia œciężki zawodowej (obligatoryjne):
a. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwośœci w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;
b. kompleksowe i indywidualne pośœrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętnośœci i kompetencji, w tym m.in.:
a. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekœście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakoœci szkolenia.

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu dośœwiadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.:

a. nabywanie lub uzupełnianie doœświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętnośœci w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki , spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakoœci Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakoœci Staży i Praktyk;
b. wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatnośœć tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).

4. Działania EURES związane z bezpośœrednim œświadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców:
a. pośœrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz inne usługi œświadczone w ramach tej sieci, okreśœlone w przepisach Unii Europejskiej.

Pełna treœść ogłoszeń o konkursie znajduje się poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś