Przejdź do treści głównej

Obywatele Ukrainy w projektach aktywizacji zawodowej RPO WSL 2014-2020


2022-04-14 14:45

Publikujemy stanowisko Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dotyczące rekrutacji obywateli Ukrainy w projektach aktywizacji zawodowej realizowanych w tym programie.

Zasady ogólne

• Udzielenie wsparcia obywatelom Ukrainy jest możliwe tylko w ramach już realizowanych projektów. W związku z kończącym się okresem wdrażania programu RPO WSL 2014-2021 nie jest przewidziane ogłaszanie nowych naborów.
• Wsparcie w realizowanych projektach musi zachować charakter i cele, którym służy EFS. Projekt musi nadal obejmować zakładany pierwotnie zakres działań, a w przypadku projektu konkursowego realizować wszystkie kryteria wyboru przyjęte dla danego konkursu. Wsparciem w projekcie można jednak objąć obywateli Ukrainy, którzy posiadają dostęp do polskiego rynku pracy i mogą podjąć zatrudnienie.
• Zgodnie z aktualnymi przepisami, po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy obywatele Ukrainy (w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. oraz w rozumieniu decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 i w trybie określonym ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP) mogą skorzystać z oferowanych usług i instrumentów rynku pracy, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Status obywatela Ukrainy w projekcie

• Imigranci są jedną z grup docelowych wsparcia w obszarze rynku pracy ze środków EFS. Osoby przybywające do Polski mogą zatem być kwalifikowane do projektu na podstawie statusu imigranta. Potwierdzeniem niniejszego statusu dla obywatela Ukrainy, przybyłego do Polski w związku z obecną sytuacją w jego kraju, jak również dla posiadacza Karty Polaka, jest stempel w paszporcie nadany po dniu 23 lutego br. lub zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru PESEL.
• W przypadku osób, które przebywały na terenie Polski przed 24 lutego br., dokumentem potwierdzającym status imigranta jest wiza/karta pobytu ważna co najmniej do 24 lutego br. Kwalifikowalność takiej osoby powinna być potwierdzona poprzez dostarczenie zaświadczenia o objęciu jej ochroną czasową.
• Jeżeli grupa docelowa imigrantów nie była określona w projekcie, obywatel Ukrainy może uczestniczyć w projekcie z innych przesłanek, np. jako osoba pozostająca bez pracy, tj. bierna zawodowo lub bezrobotna. Wówczas niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia z ZUS, które potwierdzi, że dana osoba nie ma odprowadzanych składek z tytułu zatrudnienia w Polsce.

Szczegółowe kwestie związane z rekrutacją

• W przypadku, gdy obywatel Ukrainy nie posiada dowodu tożsamości, należy akceptować każdy inny dokument, na podstawie którego można potwierdzić tożsamość danej osoby. Może to być paszport, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości.
• Obywateli Ukrainy przebywających w Polsce z powodu działań wojennych nie obowiązuje Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta.
• W sytuacji, gdy obywatel Ukrainy nie jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny, konieczne jest uzyskanie stosownego zaświadczenia z ZUS.
• W ramach dostępnych w projekcie środków można sfinansować koszty tłumaczenia, które są niezbędne z uwagi na udział obywatela Ukrainy (jednocześnie wersją wiążącą dla projektu jest wersja polskojęzyczna).
• Jeśli uchodźca z Ukrainy nie zakończy udziału w projekcie lub nie spełni warunków efektywności zatrudnieniowej w związku z powrotem do swojego kraju, nie będzie wymagana efektywność zatrudnieniowa ani trwałość wsparcia względem tej osoby (np. na wniosek beneficjenta jako odstępstwo od stosowania kryterium wyboru projektu w związku z zaistniałą sytuacją);
• Zważywszy, że wsparcie obywateli Ukrainy może się wiązać z częściowym odstąpieniem od obowiązujących reguł, zasadne jest dodatkowe monitorowanie liczby osób i kwoty udzielonego wsparcia.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z punktem informacyjnym EFS (zasady ogólne) lub opiekunem projektu (zapisy wniosku o dofinansowanie).

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, Program Regionalny, RPO WSL

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś