Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

O instytucji


17 marca 2015 roku zostało zawarte porozumienie  nr 13/RR/2015 między Zarządem Województwa Śląskiego (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach (WUP) w sprawie powierzenia, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy w dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, realizacji zadań w odniesieniu do następujących działań osi priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020:

Oś VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia
Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych io modernizacyjnych w regionie (działania z zakresu outplacementu)

Oś VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

Oś XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy
Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych

Na realizację powyższych działań na cały okres wdrażania WUP otrzymał 441 793 246 EUR z czego  375 524 338 EUR stanowią środki unijne.

Wsparciem w ramach działań wdrażanych przez WUP w RPO WSL zostaną objęci mieszkańcy województwa śląskiego, m.in. jak osoby nieaktywne zawodowo powyżej 30 roku życia, zwłaszcza te należące do grup w tak zwanej trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwałe bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku 50+), przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw MSP okresu zmiany, pracownicy przedsiębiorstw restrukturyzowanych i modernizowanych zagrożeni zwolnieniem lub zwolnieni, osoby dorosłe chcące uzyskać, uaktualnić lub podwyższyć kwalifikacje, zwłaszcza kompetencje językowe i w zakresie ICT oraz osoby nieaktywne zawodowo chcące rozpocząć działalność gospodarczą.

Wdrażanie tych działań będzie się odbywało także w wymiarze terytorialnym. Wówczas za nabór i ocenę wniosków o dofinansowanie poza WUP będą także odpowiedzialne jednostki administracji regionalnej takie jak Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego,  Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego, Prezydent Miasta Bielsko-Biała i  Prezydent Miasta Częstochowa czyli w ramach instrumentów terytorialnych ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich oraz RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne) - na obszarach Subregionów Północnego, Południowego i Zachodniego.

Przy pomocy tych instrumentów, w oparciu o strategię terytorialną będą realizowane komplementarne przedsięwzięcia łączące wsparcie z kilku osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020, w tym interwencję dwóch funduszy tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu zapewnienia spójności programy operacyjne składają się z osi priorytetowych, które odpowiadają celom tematycznym określonym w umowach o partnerstwie. Każda oś priorytetowa powinna odpowiadać jednemu celowi tematycznemu i jednemu lub kilku priorytetom inwestycyjnym. W Działaniach RPO wdrażanych przez WUP realizowane będą priorytety inwestycyjne:

  • 8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
  • 8iii praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;
  • 8v przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian;
  • 10iii wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.
  • 10iv lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię wynik:
Pokaż wyniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś