Przejdź do treści głównej

Informacja dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w projektach RPO WSL 2014-2020


2019-06-14 13:30

Od 22 czerwca 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1063).

Co nowego

Nowelizacja ustawy wprowadza między innymi nowy zakres informacji odnośnie do dotychczas uzyskanej pomocy de minimis, jakie musi przedstawić ubiegający się o taką pomoc.
- art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Po wejściu w życie zmian wnioskodawca/beneficjent/partner/uczestnik projektu lub inny podmiot, w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis będzie musiał przedstawić informację na temat dotychczas uzyskanej:

1) pomocy de minimis;

2) pomocy de minimis w rolnictwie oraz

3) pomocy de minimis w rybołówstwie.

Składane dokumenty będą musiały wskazywać na łączną kwotę wszystkich trzech wyżej wymienionych pomocy.

Przed zmianami podmioty ubiegające się o pomoc de minimis na podstawie ww. ustawy zobowiązane były do złożenia jedynie informacji o uzyskanej dotychczas pomocy de minimis.

Co pozostaje bez zmian

1. Forma złożenia
Zmianie uległ jedynie zakres przedstawianych informacji o dotychczas uzyskanej pomocy de minimis. W dalszym ciągu podmioty ubiegające się o pomoc de minimis mogą złożyć tę informację w formie oświadczenia lub w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem otrzymanych zaświadczeń.

2. Zakres czasowy
Bez zmian pozostaje także okres, jakiego mają dotyczyć te informacje – tj. należy przedstawić kwotę pomocy uzyskanej w roku, w którym podmiot ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych (w roku 2019 to okres: 2017-2019).

Ważne

Do wniosków o udzielenie pomocy publicznej złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 37 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym (art. 2 ust. 2 ustawy zmieniającej).

Zachęcamy do zapoznania się z całą treścią ustawy zmieniającej, dostępną na stronie Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś