Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Baza ekspertów oceniających wnioski


Na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie powoływani mogą być eksperci. Są to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie. Ich zadaniem jest uczestnictwo w weryfikacji projektów i zapewnienie rzetelnej i bezstronnej oceny.

Rola ekspertów

Decyzję o tym, czy w ocenie projektów będą brać udział eksperci podejmuje Instytucja Zarządzająca. Powodem ich zaangażowania może być na przykład:

- stopień specjalizacji dziedziny, której projekt dotyczy,

- wartość projektu,

- liczba podmiotów zaangażowanych w realizację projektu,

- czas trwania projektu,

- znaczne rozbieżności w ocenie merytorycznej projektu lub inne kryteria.

Współpraca z ekspertami:

  • eksperci dokonują oceny projektów polegającej np. na przyznawaniu określonej liczby punktów poszczególnym projektom i w rezultacie decydują o ich pozytywnej lub negatywnej ocenie.

Wybór ekspertów

Ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania wyznacza instytucja. Opracowuje ona również zasady i zapewnia funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego systemu naboru kandydatów na ekspertów w ramach danego programu, a także organizuje nabór na kandydatów na ekspertów. Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej instytucji.

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów, zostaje nim w momencie podpisania umowy z instytucją. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności.

Kto może zostać ekspertem?

Eksperci wyznaczani są spośród kandydatów na ekspertów, którzy:

1) korzystają z pełni praw publicznych

2) mają pełną zdolność do czynności prawnych

3) nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe

4) posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem, w ramach której jest dokonywany wybór projektu

5) posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji danego programu.

Szczegółowo zasady wyboru kandydatów zostały opisane w dokumencie "Procedura naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020"

Wykaz kandydatów na ekspertów jest publicznie dostępny i znajduje się na stronie internetowej Regionalnego Programu dla województwa śląskiego [link do listy kandydatów]

Wykaz kandydatów na ekspertów zawiera następujące informacje:

a) imię i nazwisko;

b) adres poczty elektronicznej ;

c) dziedzinę objętą danym programem operacyjnym, w której posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia.

Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020

 Lp.

Nr uchwały                       
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WSL
Data przyjęcia uchwały
Aktualny/ Nieaktualny
1 1342/140/V/2016/2016 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 07-07-2016 Aktualny
2 1667/64/V/2015 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 08-09-2015 Nieaktualny

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś