Przejdź do treści głównej

Wsparcie osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy


Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą skorzystać ze wsparcia w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowanych przez powiatowe urzędy pracy woj. śląskiego.

Kto może wziąć udział w projektach?

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne zamieszkujące woj. śląskie, które należą do przynajmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50. roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym.

W ramach projektów realizowanych przez PUP narzędziem identyfikacji potrzeb uczestników projektów jest profilowanie wsparcia zgodnie z art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Uczestnikami projektów PUP w zakresie aktywizacji zawodowej mogą być wyłącznie osoby, którym w wyniku profilowania wsparcia został ustalony profil pomocy I lub II.

Z jakich form wsparcia możesz skorzystać?

Przykładowe formy wsparcia świadczone przez powiatowe urzędy pracy:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • staże,
 • szkolenia,
 • prace interwencyjne,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - do wysokości 6 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień podpisania umowy,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - do wysokości 6 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień podpisania umowy.

Wybierz projekt dla siebie

Poniżej znajdziesz listę projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w woj. śląskim. Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem, zgłoś się do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Szczegółowych informacji na temat zasad korzystania z poszczególnych form wsparcia i formalności związanych z rejestracją udzielają powiatowe urzędy pracy.

Lista powiatowych urzędów pracy w woj. śląskim realizujących projekty w ramach RPO WSL

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś