Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16


2017-05-31 13:00

30 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1035/195/V/2017 zatwierdził zaktualizowaną Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16, dla Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia.

Udzielono dofinansowania na kwotę 2 772 156,09 PLN wnioskowi WND-RPSL.07.03.03-24-0681/16 p.t. „Firma bez barier” złożonemu przez Fundusz Górnośląski S.A.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do osób po 30 roku życia z obszaru subregionu centralnego woj. śląskiego, planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Osoby te muszą być bezrobotne/nieaktywne zawodowo i należeć do co najmniej jednej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 r.ż; kobiet (szczególnie powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka); osób z niepełnosprawnościami; długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach. W projekcie weźmie udział 48 osób, 24 kobiety i 24 mężczyzn, w podziale na cztery grupy po 12os. Planowane działania to: zapewnienie uczestnikom projektu szkoleń i doradztwa oraz wsparcia w postaci bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego finansowego i doradczego. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019 na obszarze subregionu centralnego woj. śląskiego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś