Przejdź do treści głównej

Projekt zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020


2019-07-03 10:01

Projekt zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

DOC 1,01 MB


Główne zmiany w dokumencie:


a) dodano zapis o dopuszczeniu do finansowania usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, wpisanych do BUR, dla których etapy walidacji i certyfikacji odbywają się w podmiotach do tego uprawnionych, niezarejestrowanych w BUR (na bazie załącznika nr 8 do Wytycznych MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020);
b) zaktualizowano definicje nauczyciela, wprowadzono nowe definicje: kształcenia ustawicznego, szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
c) doprecyzowano, że organ prowadzący OWP jest zobligowany do złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego wyłącznie ze środków dofinansowania EFS bądź wyłącznie z krajowych środków publicznych (było: wyłącznie ze środków EFS bądź wyłącznie z krajowych środków publicznych);
d) usunięto zapis dot. limitu kosztów bezpośrednich projektu na realizację zajęć dodatkowych w edukacji przedszkolnej. W dalszym ciągu, zgodnie z pkt 5, obowiązuje zasada, że dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów nie mogą stanowić samodzielnych działań realizowanych w projekcie. Mogą być uzupełnieniem głównego zakresu realizowanego wsparcia, tj. tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego lub dostosowania istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
e) usunięto fragment wskazujący, że szkoły przysposabiające do pracy otrzymują wsparcie w ramach Priorytetu inwestycyjnego 10i, o ile cel interwencji odpowiada zakresowi określonemu dla tego Priorytetu. W związku z uregulowaniem w ustawie Prawo oświatowe szkoły te nie należą do katalogu szkół zawodowych. Stąd też w całości powinny być obejmowane wsparciem w ramach działań przewidziany w PI 10i, a nie 10iv. W efekcie szkoły te zostały usunięte z katalogu grup docelowych PI 10iv;
f) usunięto warunek zakazujący realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w ośrodkach wychowania przedszkolnego;
g) doprecyzowano, że działanie związane z wyposażeniem szkół nie może być realizowane jako samodzielne działanie, a wyłącznie w powiazaniu ze szkoleniem nauczycieli lub wsparciem uczniów;
h) zrezygnowano z wskazywania katalogu działań, w ramach których prowadzona jest indywidualna praca z uczniem;
i) dostosowano definicję otoczenia społeczno-gospodarczego do zapisów ustawy Prawo oświatowe;
j) uzupełniono przykładowe formy wsparcia nauczycieli o szkolenia branżowe realizowane u pracodawców bądź w gospodarstwach rolniczych;
k) doprecyzowano zasady realizacji staży i praktyk zawodowych, w tym wprowadzono możliwość realizacji staży uczniowskich, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe, oraz wprowadzono regulację dotyczącą możliwości dokonywania zakupów wyłącznie materiałów zużywalnych w ramach finansowania projektowego;
l) doprecyzowano zakres dodatkowych zajęć realizowanych na rzecz uczniów i słuchaczy (uprawnienia dodatkowe);
m) wprowadzono dodatkowy obowiązek dotyczący monitorowania jakości staży i praktyk;
n) wprowadzono preferencje dla uczniów, którzy nie korzystają z kształcenia u pracodawcy;
o) wprowadzony został obowiązek korzystania z przygotowywanej przez MEN Prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku prac.

Uwagi do zmian zaproponowanych w wytycznych, wraz z ich uzasadnieniem, należy zgłaszać na załączonym formularzu do wtorku 16 lipca 2019 r. na adres e-mail: beata.bojawa@miir.gov.pl


Dla ułatwienia analizy projektu zmiany wytycznych, do niniejszej wiadomości dołączono również wersję dokumentu w trybie rejestracji zmian.

Załączniki (2)

Wytyczne w zakresie edukacji (wersja rejestruj zmiany)

DOC 1,06 MB

Formularz wprowadzania uwag

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś