Przejdź do treści głównej

Działalność nierejestrowana a Podmiotowy System Finansowania


2018-05-08 14:49

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, wprowadzająca m.in. możliwość prowadzenia działalności poza rejestrem CEIDG (zwanej działalnością nierejestrowaną lub nieewidencjonowaną).

WUP w Katowicach pragnie jednak podkreślić, że działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą, w związku z tym nie może być objęta wsparciem w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim.

Zgodnie z art. 5, pkt 1-3 Ustawy z dnia 6 marca 2018:
Art. 5. 1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
2. Osoba wykonująca działalność, o której mowa w ust. 1, może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.
3. Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś